JOU I MIRABET


  Lluís  JOU I MIRABET
   Secretari ,
  (Sitges, 1955 )

Vocal de la Fundació Noguera des de 1994, n’és secretari des de 1995.

Es notari des de 1983 i ha exercit a Belmonte de Miranda (Astúries), a Calafell i, des del 1995, ho fa a Barcelona. Es notari arxiver de protocols de Barcelona. Ha format part de la Junta Directiva de Col•legi de Notaris de Catalunya (1988-1993) i entre 2005 i 2008 fou vicedegà. Va ser director general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, del 1996 al 2003. Professor associat de dret civil de la Universitat de Barcelona des de 1987. Membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya entre 1993 i 1997 i de la Comissió assessora per a la resolució de recursos contra les qualificacions dels registradors des de 2005. Ha participat en la redacció de la Llei de censos, del Codi de successions, de la Llei de potestat del pare i de la mare i del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya. Fou membre de l’Observatori de Dret Privat de la Generalitat entre 2003 i 2010 i és membre numerari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Ha publicat nombrosos articles i treballs en obres i revistes especialitzades.Pujar